SPPiT

Aanmeldnummer SPPiT

02/270.10.57

Samenwerking voor Patiënten met Psychiatrische problemen In de Thuissituatie

Het SPPiT is een samenwerkingsverband tussen verschillende partners uit zowel eerste, tweede als derde lijn, meer concreet SEL Zorgnetwerk Zenneland, de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg Ahasverus en PassAnt, het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius en het initiatief voor beschut wonen De Raster

Doel

Het SPPiT heeft als opdracht de bestaande zorg binnen de thuissituatie, met name mantelzorg en eerstelijnszorg aan te vullen of te versterken op het vlak van Geestelijke Gezondheid. Hierbij wordt beoogd dat de patiënt met psychiatrische moeilijkheden binnen zijn eigen leefomgeving zo optimaal mogelijk kan functioneren. Een nauwe samenwerking tussen patiënt, mantelzorgers, de eerstelijnszorg en andere betrokkenen wordt hierbij nagestreefd.

Doelgroep

Het SPPiT stelt zich ontvankelijk op ten aanzien van elke hulpvraag met betrekking tot volwassenen met een psychiatrische en/of psychosociale problematiek binnen de thuissituatie.

Takenpakket

  • De specifieke psychiatrische expertise waarover onze medewerkers beschikken, aanwenden om de betrokken eerstelijnswerkers te coachen. 
  • De cliënt en familie ondersteunen.
  • De psychiatrische problematiek van de cliënt van nabij opvolgen om aldus het risico op herval te kunnen inschatten.
  • Informatie en uitleg geven met betrekking tot psychiatrische ziektebeelden, behandeling en aanpak.
  • Een netwerk van hulp- en zorgverleners rond de cliënt uitbouwen en de zorg op elkaar afstemmen door regelmatig zorgoverleg te organiseren met alle betrokken actoren en cliënt/mantelzorgers.

Beoogde effecten

  • De thuisopvang van patiënten met een psychiatrisch probleem kwalitatief verbeteren.
  • Het tijdig opvangen van negatief evoluerende situaties waardoor (her)opnames vermeden kunnen worden.
  • Bij (her)opnames de duur van de opname zo kort mogelijk houden en de link met de thuissituatie onderhouden.
  • Het intensifiëren en optimaliseren van de communicatie tussen de actoren in de thuiszorg en de verschillende voorzieningen van de geestelijke gezondheidszorg.

Folder SPPiT.

Folder PSY MDO.